Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO 
w Jedlinie-Zdroju
obowiązująca  od 1 maja  2020 roku

 

 

 1. Administrator

 

1.1.Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski w Jedlinie Zdroju reprezentowany przez Dyrektora Żłobka z siedzibą w Jedlinie-Zdroju, 58-330 przy ul. Słowackiego 5,
Tel. 666 067 085; E-mail: biuro@zlobekjedlina.pl

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

 1. Gromadzenie danych

 

2.1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych
i przetwarzanych w zbiorach:

 • drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych,
 • w systemach informatycznych.

2.2. Gromadzone dane osobowe obejmują dane ujęte w dokumentach rekrutacyjnych żłobka, w tym: dane identyfikacyjne dziecka (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania – jeżeli inny niż zameldowania), dane rodziców/prawnych opiekunów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, telefon komórkowy kontaktowy, telefon stacjonarny, adres e-mail, czy jest osoba pracującą ), dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego,).

2.3. Ze względu na specyfikę działalności, żłobek przetwarza również dane wrażliwe, takie jak: informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych.

2.4. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art.30 ust.1 RODO), który stanowi załącznik do Polityki.

2.4. Żłobek stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

 1. Celowość przetwarzania danych

 

3.1. Dane przetwarzane są w celu:

 1. rekrutacji kandydatów do żłobka,
 2. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy o opiece dziećmi do lat 3;
 3. realizacji zadań statutowych żłobka oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych;

polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy, zatrudnienia, współpracy z kontrahentami.
3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności długość przechowywania dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U, Nr 167, poz. 1375) - na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO.

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w umowie i jej załącznikach) – na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych

 

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji zadań statutowych żłobka oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z załącznikiem do Polityki.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 1. Ochrona wizerunku dziecka

5.1. Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia dziecku ochronę wizerunku.

5.2.Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.

5.3. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych żłobka, profilu społecznościowym Facebook i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych żłobka, zgoda stanowi załącznik do Polityki.

5.4. Pracownikowi placówki nie wolno udostępnić przedstawicielom mediów wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekunów ani udostępniać informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.

5.5. Pracownik żłobka w rozmowie z przedstawicielami mediów nie wypowiada się na temat dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. Może tak postąpić jedynie w uzasadnionych sytuacjach, po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

6.Funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

 

6.1. Monitoring składa się z 3 kamer, które obejmują: pomieszczenia Żłobka, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz  teren przed wejściem
do żłobka.

6.2.Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń sanitarno-higienicznych, pomieszczeń socjalnych pracowników, szatni, biura dyrektora,  kuchni czystej i brudnej.

6.3.Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników.

6.4.Celem instalacji monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników, ochrona mienia, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 • System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestrator. Kamery monitoringu znajdują się na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 • Dyrektor Żłobka informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego.
 • Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest Dyrektor Żłobka. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jedynie na pisemny wniosek za potwierdzeniem odbioru.
 • Udostepnienie nagrań z monitoringu rodzicom, którzy chcą pozyskać dostęp do danych z monitoringu jest możliwe na pisemny ich wniosek, w którego uzasadnieniu niezbędne jest wskazanie m.in. zakresu danych oraz celu jego pozyskania. Dzięki temu dyrektor będzie mógł ocenić, czy ma podstawę uprawniającą go do udostępnienia danych zawartych w nagraniu. Jednocześnie musi zostać spełniona przynajmniej jedna przesłanka zapisana w art. 6 i 9 RODO. Przy przekazywaniu tych danych, dyrektor placówki, musi uwzględnić zasadę minimalizacji danych która również wynika z zapisów RODO (art. 5 ust. 1 lit. c).
 • Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Nagrania obrazu przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 • Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

7.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Żłobka, którego głównym zadaniem jest informowanie podmiotów przetwarzających dane osobowe o ich obowiązkach, możliwy jest pod adresem: swiderska@jedlinazdroj.eu

7.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy Żłobka, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w celu realizacji zadań statutowych żłobka.

7.4. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 

 1. Zabezpieczanie danych

 

8.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz Żłobka Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

 1. Pozostałe postanowienia

 

9.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom

ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju
Data utworzenia:2022-02-03
Data publikacji:2022-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Dyrektor
Osoba wprowadzająca dokument:Weronika Krzywda
Liczba odwiedzin:409